Sinds het cursusjaar 2016-2017 heeft meester de Heer een aantal uren toegewezen gekregen om aan de slag te gaan als Gedragscoach. 
Als leerkracht reageer je voortdurend op zowel positief als negatief gedrag. Elke dag gebeuren er dingen op school die om een reactie vragen. Het is de kunst om negatief gedrag te voorkomen en positief gedrag verder uit te breiden. Wanneer u vragen hebt over het gedrag van uw kind (of pestgedrag in de groep, of....) blijft het belangrijk dat u zo snel mogelijk allereerst met de leerkracht van uw kind contact zoekt. 
Het takenpakket van de Gedragscoach is niet vastomlijnd. Er wordt gezocht naar een vorm waar zowel de leerling als de leerkracht (maar ook de school in het algemeen) baat bij  heeft. Op dit moment bestaat het takenpakket uit:

- Het observeren in klassen van het gedrag van de individuele leerling.
- Het observeren in school/klas van het groepsgedrag.
- Het begeleiden van leerkrachten (denk aan een luisterend oor), op het gebied van gedrag. Er wordt soms gekozen om de leerkracht gesprekjes te laten voeren met leerlingen, terwijl de gedragscoach op hetzelfde moment voor zijn/haar groep staat. 
- De aanwezigheid bij leerlingbesprekingen waarbij het gedrag van het besproken kind een rol speelt.
- Gesprekjes met zoveel mogelijk leerlingen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat ieder verhaal - van elke leerling -    uniek en het beluisteren waard is. Dus  niet: die en die leerling moest bij de Gedragscoach komen, dus hij/zij zal wel dit of  dat gedaan hebben... Maar meer: hoe kan iedere afzonderlijke leerling bijdragen aan een positief klimaat op onze school? 
 Met sommige leerlingen worden vervolgafspraken gepland. 
- Op een creatieve manier met leerlingen bezig zijn, door middel van tekenen, bouwen van lego (verhalen maken bij het bouwen, etc.) met als doel goed gedrag binnen de school te bevorderen. 
- Het bijhouden van vakliteratuur.
- Één lijn proberen te krijgen binnen het team bij de aanpak van gedragsproblemen en het voorkomen van gedragsproblemen.         
- Samen nadenken op (bouw)vergaderingen over gedragsregels en preventieve maatregelen, natuurlijk in de eerste plaats  goed  onderwijs. 
- Het lopen van extra pleinwacht. 
- Het bewaken van de schoolregels. Binnen de school zijn er een aantal basisregels die op een creatieve manier door de Gedragscoach onder de aandacht worden gebracht. Het is belangrijk dat ouders hier weet van hebben en op een positieve manier achter deze regels  staan. Dit gebeurt onder andere via de website. 

Wanneer u bepaald gedrag op school signaleert en dat graag besproken wilt hebben, hoor ik dat graag! 

M. de Heer
Gedragscoach