Medezeggenschap
Er is op onze school een MR waar ook ouders in betrokken zijn. De instemmingsbevoegdheden van onze MR zijn omgezet in adviesbevoegdheden.
Namens de oudergeleding zitten dhr. Vink en dhr. Van der Zouwen in de MR.
Voor de personeelsgeleding hebben meester Van der Vliet en juf Ebbers in de medezeggenschapsraad plaatsgenomen.
U kunt hier het statuut, het reglement en het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad raadplegen. 
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software