Zorgstructuur
Hieronder vindt u wat informatie over de zorgstructuur binnen onze school. Uitgebreidere informatie is te vinden in onze schoolgids. 

Leerlingen met een speciale zorgbehoefte 

Bij de aanmelding van kinderen met een speciale zorgbehoefte wordt er gekeken of onze school in staat is om het soort begeleiding te geven die het kind nodig heeft. Na een plaatsing wordt er periodiek gekeken of het nog steeds in het belang van het kind is, dat het op onze school blijft. Van belang is ook dat de andere kinderen er geen nadeel van ondervinden en dat de draagkracht van de leerkracht voldoende is. Als onze school niet in staat is om de gewenste begeleiding te geven, kijkt onze school samen met de ouders naar een andere passende plaats in het (speciaal) onderwijs.

Het leerling- en onderwijsvolgsysteem

In de groepen 0, 1 en 2 is er veel aandacht voor spel. Aan de hand van het observatiesysteem 'Leerlijnen' observeren de groepsleerkrachten zoveel mogelijk binnen het spel van de kinderen. Verder worden in groep 2 de Cito-toetsen voor taal en rekenen afgenomen.
In de groepen 3 tot en met 8 worden overhoringen, toetsen e.d. afgenomen en becijferd. Door middel van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) worden vorderingen van de kinderen systematisch bijgehouden.

De verslaggeving van leerling gegevens

Elke leerkracht houdt cijfers en beoordelingen bij van de leerlingen. Daarnaast worden er gegevens over de zorgleerlingen bijgehouden. Hulpplannen in de klas worden door de leerkracht beheerd; hulpplannen buiten de klas worden door de intern begeleiders beheerd. Belangrijke gegevens over leerlingen worden vastgelegd in leerlingdossiers.

Leerlingbesprekingen

Ongeveer zes keer per jaar vinden leerlingbesprekingen plaats. Dit gebeurt in kleine groepjes van leerkrachten die de betreffende leerlingen het beste kennen. Een intern begeleider heeft hierbij de leiding. Ongeveer acht keer per jaar (en indien nodig ook op andere momenten) kan de intern begeleider zorgleerlingen bespreken met iemand van de schoolbegeleidingsdienst.

Luistergesprekken, contactavond en ouderbezoek

Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er luistergesprekken gehouden. U kunt dan met de leerkracht van uw kind spreken over wat uw kind nodig heeft. Eén keer per jaar (in februari) wordt er een contactavond gehouden over het eerste rapport. 
Leerkrachten gaan op ouderbezoek bij minimaal de helft van de leerlingen die voor hem of haar nieuw zijn. Een leerkracht gaat ook op ouderbezoek bij kinderen met nieuwe, zorgelijke ontwikkelingen in leren en/of gedrag. Ieder kind wordt minimaal één keer per twee jaar bezocht.

Rapporten

De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen één keer per jaar een rapport mee naar huis, zonder cijfers, maar in zinnen en een overzicht uit het leerlingvolgsysteem 'Leerlijnen'. De kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Over kinderen met specifieke behoeften wordt in eerste instantie door de leerkrachten gesproken met collega's die het kind in de groep hebben gehad en met de intern begeleiders. Zo nodig wordt er een hulpplan voor in de klas opgesteld. Bij minder goed functioneren worden de ouders van de betreffende leerling zo spoedig mogelijk ingelicht. Er is op school de mogelijkheid tot RT, extra individuele hulp. Deze hulp wordt voornamelijk in groep 3, 4 en 5 gegeven. Bij onvoldoende resultaat kan externe hulp worden ingeschakeld. Zodra een leerling buiten de groep wordt geholpen, krijgen de ouders hiervan bericht.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen en de plusklas

Ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben een zorgbehoefte. We hebben hiervoor de plusklas. Daarin wordt extra stof aangeboden met uitdagend materiaal, zoals vreemde talen, scheikunde, wetenschap en cultuur. Naast het aanbieden van de leerstof heeft het proces van het leren om te leren de aandacht.

Zittenblijven / groep overslaan

Zittenblijven en versnellen (een groep overslaan) wordt uiterst zorgvuldig gedaan. Vooral bij versnellen speelt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling een grote rol.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben we als basisschool de taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. Een kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft. Als blijkt dat dat niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders een plaats in het speciaal onderwijs te zoeken.

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. Daarin is te lezen op welke wijze wij de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. We werken daarbij vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent dat als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, er in de eerste plaats gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft (en niet naar wat het kind heeft). De samenwerking en afstemming met ouders is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Onze school heeft ook een ondersteuningsteam. Daarin zit een intern begeleider van onze school en de orthopedagoog van schoolbegeleidingsdienst. Soms is de situatie rond een leerling zo complex, dat er ook iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig is.

Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo'n school aan. Dit doen we bij het Loket van de regio Randstad. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis) onderwijs. Bij het Loket kunnen we ook met andere vragen terecht.
De zorgmakelaar van het Loket Randstad is drs. C.J. van der Beek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0180-442617 of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl. Op de website www.berseba.nl/randstad kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband. 

De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

In groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. De uitslag daarvan wordt door ons meegewogen bij het geven van een schooladvies in groep 8. Bij de advisering voor het niveau van het vervolgonderwijs op het voortgezet onderwijs, kijken we naast de kennis en vaardigheden ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de motivatie en het gedrag van de leerling. Ook de mening van de ouders en de voorkeur van de leerling worden meegewogen bij het adviseren.
Omdat de eindtoets in april / mei afgenomen wordt, telt de eindtoets niet mee voor het schooladvies. Als de uitslag van die toets een afwijkend beeld laat zien ten opzichte van het gegeven advies, dan heroverwegen wij indien nodig in overleg met de ouders het eerder gegeven advies.

Pestprotocol

Op onze school is een pestprotocol opgesteld.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software