Ouderbetrokkenheid
Onze visie en uitgangspunten
Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid?
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dit komt onder andere tot uiting door het helpen bij het huiswerk. Onder ouderbetrokkenheid valt ook de ouderparticipatie, de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Dit kan op een informele manier, zoals bij het helpen van allerlei activiteiten. Het kan ook op een formele manier, door bijvoorbeeld te participeren in de MR. Bij ouderbetrokkenheid is goede communicatie tussen school en ouders onmisbaar. Positieve ouderbetrokkenheid is belangrijk, omdat het bijdraagt aan effectieve leersituaties en bevordering van het positieve sociale gedrag. Ouderbetrokkenheid past goed in de huidige participatiesamenleving waarin ieder individu medeverantwoordelijk is voor zaken in zijn of haar omgeving. Ouderbetrokkenheid heeft vooral ook te maken met de doopbelofte die door de ouders is afgelegd bij de Heilige Doop. Ouders hebben beloofd om de kinderen op te voeden en te onderwijzen overeenkomstig het Woord van God. Dat is een grote verantwoordelijkheid van ouders.  Als personeel van de school zijn wij geroepen om onderwijs te geven overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie formulieren van Enigheid. Alleen al hierom staan ouders en leerkrachten in gezamenlijkheid om het kind heen. De religieuze identiteitsontwikkeling wordt hierdoor versterkt.
 
Ouderbetrokkenheid is wederzijdse afhankelijkheid
Ouders en school hebben elkaar nodig, er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Beide partijen hebben de behoefte die relatie in stand te houden. Toch is er niet altijd sprake van een gelijke inbreng. Dit heeft uiteraard ook met de verhouding te maken. In de relatie tussen ouders en school mag redelijkerwijs verwacht worden dat de school bij zorgen rond het kind de leiding neemt in het organiseren van het contact. Als er thuis zorgen zijn die gedeeld moeten worden, gaan we er vanuit dat de ouders contact opnemen met school.
Wij verwachten van ouders dat zij de school steunen bij haar taak en vertrouwen hebben in de school. Dit betekent dat zij vertrouwen uitspreken in de school en integer over de school spreken. Klachten worden via de daarvoor opgestelde route bij school neergelegd. Ook verwachten wij van ouders dat zij de godsdienstige opvoeding in de eerste plaats thuis vorm geven en dit niet (alleen) van de kerk en/of school verwachten. Verder verwachten wij dat ouders hun kinderen helpen bij huiswerk.

Waarom vinden wij ouderbetrokkenheid belangrijk?
Wij zijn er van overtuigd dat een goede ouderbetrokkenheid goed is voor het kind. Als ouders positief op de school betrokken zijn, heeft dat een positief effect op de motivatie en daardoor ook op leerprestaties. We willen ouders laten meedenken en willen ook met hen klankborden. We zien hen als een deskundige die meedenkt over het kind. Uiteraard vraagt dit van de school ook dat zij de ouders er actief bij betrekt. Bovendien zien wij de school als een gemeenschap waarin leerlingen, team, ouders en de kerken een plaats hebben. We streven ernaar dat deze gemeenschap geestelijke en sociale betrokkenheid heeft op elkaar. Het hoogste doel hierin is het dienen van God en de naaste liefhebben als onszelf. Tegelijk markeren wij de school als een eigen, professionele opvoedingsruimte.
Het belang van ouderbetrokkenheid is ook verwoord in ons strategisch beleidsplan (versie 2021). Daarin is het doel opgenomen om te streven naar een hoge ouderbetrokkenheid, waarbij zoveel mogelijk ouders participeren in de school. 
  
Professionele ruimte
Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk, maar bewaken ook bewust onze professionele ruimte. Onze primaire verantwoordelijkheid is het geven van goed onderwijs en het bieden van een veilig pedagogisch klimaat waarin de kinderen kunnen ontwikkelen en leren. De ouders gaan over de opvoeding thuis en de school gaat over het onderwijs op school. We kunnen elkaar versterken én van elkaar leren, met respect voor elkaars opvoedingsdomein. 
 
Belang van goede communicatie
Om ouderbetrokkenheid goed vorm te geven is goede communicatie noodzakelijk. Een goede communicatie voldoet volgens ons aan de volgende voorwaarden:
 • De communicatie is transparant en open en zoveel als mogelijk objectief.
 • De leerkracht heeft een goede luisterhouding. Om gehoord te worden is een open luisterhouding noodzakelijk. Een goede luisterhouding is ook nodig om de zorg (‘de vraag achter de vraag’) helder te krijgen. Ook van ouders verwachten we een open luisterhouding.
 • De verwachtingen aan beide kanten zijn helder.
 • Er vindt zo nodig actie/opvolging plaats naar aanleiding van het gesprek.

Huidige stand van zaken
Op dit moment heeft ouderbetrokkenheid op onze school op de volgende manier een plaats:
 • Diverse ouders helpen wekelijks in de schoolbiblotheek en organiseren dit ook.  
 • We hebben zogenaamde klasse!ouders. Zij worden gekoppeld aan een klas om praktisch te ondersteunen bij bijvoorbeeld een excursie of verjaardag.
 • Ouders helpen bij het controleren op hoofdluis en organiseren dit ook.  
 • Ouders helpen mee de schoolreis te organiseren en/of gaan mee als begeleider.
 • Ouders helpen bij de organisatie van de afscheidsavond groep 8.
 • Ouders helpen mee met de jaarlijkse schoonmaak.
 • Ouders helpen bij allerlei praktische werkzaamheden (zoals boeken kaften en helpen bij de schoolfotograaf).
 • Vrijwel alle ouders helpen bij het pleinwachtlopen.
 • Ouders fungeren als begeleider bij excursies en uitjes.
 • Wanneer er zorg is over een leerling, wordt er altijd overlegd met ouders.
 • Over veel zaken vragen we advies aan de MR, waarin de oudergeleding een goede inbreng heeft.  
 • De ouders informeren de school in zaken van lief en leed bij kinderen.
 • We zijn als school lid van de Reformatorische Oudervereniging (ROV).
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software