Het team
Op de Calvijnschool
Op onze basisschool hebben wij een gezellig team van ongeveer 40 werknemers. Het team bestaat uit een directeur, teamleiders, leerkrachten, intern begeleiders, een gedragscoach, een talentcoach, lerarenondersteuners, onderwijsassistenten, een ICT-er, een stafmedewerker beleid & ondersteuning en schoonmakers.

De intern begeleiders coördineren in overleg met de directeur alle activiteiten die betrekking hebben op de zorg voor kinderen. Het coachen van leerkrachten op het gebied van leerlingenzorg is een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. De intern begeleiders werken nauw samen met de gedragscoach.  

De gedragscoach voert gesprekken met leerlingen en leerkrachten over gedrag, met als doel om negatief (groeps)gedrag om te buigen naar positief gedrag en negatief gedrag te voorkomen. 

De talentcoach geeft les aan de plusklas en coördineert alle (beleids)zaken rond hoog- en meer begaafdheid en is het aanspreekpunt over het talentonderwijs op onze school. 

De lerarenondersteuners en de onderwijsassistenten assisteren de groepsleerkrachten bij het geven van onderwijs. Ook begeleiden ze de leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben.

De ICT-coördinator coördineert in overleg met de directeur alle activiteiten die betrekking hebben op het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de school.

Veel van onze leerkrachten zijn op een bepaald vakgebied gespecialiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld taal- en rekenspecialisten, een coördinator Engels, een gedragscoach en een talentcoach.  

Ons team is op te splitsen in onderbouw (groep 0 t/m 2), middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8). Elke bouw heeft een teamleider. Veel beslissingen worden in het team op de bouwvergadering genomen.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software