Klachtenregeling
Een belangrijk principe bij de klachtafhandeling is de werkwijze die ons in Mattheüs 18 wordt voorgehouden. Dat houdt in dat een conflict eerst onder vier ogen dient te worden uitgesproken. Een klager die een probleem op of met de school ervaart, meldt dit in principe bij degene die het probleem heeft veroorzaakt. Klager dient eerst indien mogelijk met de betrokkene zelf te spreken om tot een oplossing te komen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld.
 
Als dat niet lukt, meldt de klager dit bij de directie en zoekt waar nodig hulp bij de contactpersoon of vertrouwenspersoon. De contactgegevens van deze personen zijn opgenomen in onze schoolgids.
Indien dit echter gelet op de aard van de klacht niet moge­lijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevon­den, kan aan de hand van de klachtenregeling een klacht worden ingediend. Onze school hanteert de klachtenregeling van de GCBO-VGS. Deze klachtenregeling kunt u hier inzien.
Vormgeving: Ria Grafisch Ontwerp
Realisatie: Klok Software