Zorgstructuur school


Hieronder vindt u een overzicht van de zorgstructuur binnen onze school. Voor een uitgebreider overzicht wij u naar de schoolgids. 
 

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Ouders die voor de eerste keer een kind (of kinderen) willen aanmelden als leerling (en) van onze school, kunnen de directie bellen. Ze krijgen dan een infopakket (schoolgids, schoolkrant, vragenformulier en een inschrijfformulier) toegestuurd. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek op school. We stellen het op prijs als nieuwe kleuters tijdig aangemeld worden: omstreeks de derde verjaardag. Wanneer uw kind vier jaar wordt, mag het op school komen, zolang er nog plaats is. De plaatsing van vierjarigen gaat naar leeftijd en niet op volgorde van aanmelding. Voor verdere afspraken met betrekking tot de aanmelding wij u naar de schoolgids.
 

Leerlingen leerde een handicap of stoornis kennen

Bij aanmelding van kinderen met een handicap of stoornis wordt gekeken of onze school in staat is om dit soort begeleiding te geven die het nodig heeft. Na een plaatsing wordt een periodiek bekeken van het nog steeds in het belang van het soort is, dat het op onze school blijft. Van belang is ook dat de andere kinderen er geen nadeel van ondervinden en dat de draagkracht van de leerkracht voldoende is. Als onze school niet in staat is om dit soort de gewenste begeleiding te geven, kijkt onze school samen met de ouders naar een andere, passende plaats in het (speciaal) onderwijs.
 

Het leerling- en onderwijsvolgsysteem

In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor spel. Aan de hand van het observatiesysteem 'Kijk!' observeren de groepsleerkrachten zoveel mogelijk binnen het spel van de kinderen. Verder worden in groep 2 de Citotoetsen voor taal en rekenen afgenomen. Er wordt gekeken of het kind naar groep 3 kan. In de groepen 3 tot en met 8 worden overhoringen, toetsen ed en becijferd, maar meestal niet. Door middel van het LOVS worden vorderingen van de kinderen systematisch bijgehouden.
 

De verslaggeving van gegevens door de groepsleerkracht

Elke leerkracht houdt in de klassenmap cijfers en beoordelingen bij van de leerlingen. Daarnaast is er een zorgmap met gegevens over de zorgleerlingen. Hulpplannen in de klas worden door de leerkracht beheerd; hulpplannen buiten de klas worden door de IB-ers beheerd. Belangrijke gegevens over leerlingen worden vastgelegd in leerlingdossiers.
 

Leerlingbesprekingen

Bijna maandelijks vinden leerlingbesprekingen plaats. Dit gebeurt in kleine groepjes van leerkrachten die de betreffende leerlingen het beste kennen. Een IB-er heeft hierbij de leiding. Ongeveer acht keer per jaar kan de IB-er zorgleerlingen bespreken met iemand van de schoolbegeleidingsdienst (en indien nodig ook op andere momenten).
 

Luistergesprekken en contactavond

Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er luistergesprekken gehouden. U kunt dan met de leerkracht van uw kind spreken over wat uw kind nodig heeft. Eén keer per jaar, in februari, wordt er een contactavond gehouden over het eerste rapport. 
 

Rapporten

Groep 1 en 2 krijgen één keer per jaar een rapport mee naar huis, zonder cijfers, maar in zinnen en een overzicht uit het leerlingvolgsysteem 'Kijk!' De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport.
 

Ouderbezoek

Een leerkracht gaat op ouderbezoek bij leerlingen die voor hem nieuw zijn.
Een leerkracht gaat op ouderbezoek bij kinderen met nieuwe, zorgelijke ontwikkelingen in leren en / of gedrag
Bij de overige kinderen kiest de leerkracht uit ouderbezoek, telefonisch of mailcontact.
 

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Over kinderen met specifieke behoeften in eerste instantie door de leerkrachten gesproken met collega's die het soort in de groep hebben gehad en met de IB'ers. Zo nodig wordt een hulpplan voor in de klas opgesteld. Bij minder goed functioneren worden de ouders zo spoedig mogelijk ingelicht. Er is op school de mogelijkheid tot RT, extra individuele hulp. Deze hulp wordt voornamelijk in groep 3, 4 en 5 gegeven. Bij onvoldoende resultaat kan externe hulp worden ingeschakeld. Zodra een leerling buiten de groep wordt geholpen, krijgen de ouders hiervan bericht.
 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen en de plusklas

Ook deze leerlingen hebben een zorgbehoefte. We hebben hiervoor de plusklas. Twee keer per week wordt er extra stof aangeboden met uitdagend materiaal. Een aanbod van vreemde talen, scheikunde, wetenschap en cultuur. Uitgangspunt is het protocol van Sylvia Drenth. Naast het aanbieden van de stof heeft het proces van het leren om te leren de aandacht.
 

Zittenblijven / groep overslaan

Zittenblijven en versnellen wordt slechts zorgvuldig afgehandeld. Vooral bij versnellen speelt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling een grote rol. Uit onderzoek op onze school in 2012 is dat we uiterst terughoudend moeten zijn met het versnellen van leerlingen.
 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben we als basisschool de taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle aangesloten aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. Een kernbegrip bij passend onderwijs is zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dat niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders een plaats in het speciaal onderwijs te zoeken.

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel uitgeschreven. Daarin is te lezen op welke wijze wij de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. We werken daarbij vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent dat als een soort extra ondersteuning nodig heeft er in de eerste plaats gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft (en niet naar wat het heeft). De samenwerking en afstemming met ouders hierbij een belangrijke aandachtspunt.

Onze school heeft ook een ondersteuningsteam. Daarin zit de stagiair begeleider en de orthopedagoog van school. Soms is de situatie rond een leerling zo complex, dat er ook iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig is.

Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale school te gaan, vraagt ​​de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo'n school aan. Dit doen we bij het loket van de regio Randstad. Als dit Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis) onderwijs. Bij dat loket kunnen we ook met andere vragen terecht.
De zorgmakelaar van het Loket Randstad is drs. CJ van der Beek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0140-442617 of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl. Op de website www.berseba.nl/randstad kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband. 
 

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.

In groep 7 wordt de CITO-entreetoets afgenomen. In groep 8 worden 2 toetsen afgenomen met betrekking tot de schoolkeuze: de SAQI-test en de CITO-toets.
De school formuleert voor 1 maart een advies op grond van de schoolloopbaan, de meningen van de leerkrachten en de toets-uitslagen. Ook de interesse en werkhouding van het kind zijn belangrijk. Omdat vanaf 2014-2015 de eindtoets pas in april / mei afgenomen wordt, geldt de eindtoets niet meer mee voor het schooladvies. Deze toets vormt (later) wel een onafhankelijk tweede advies.
 

Pestprotocol

Op onze school is een pestprotocol opgesteld.