Schoolgids

Hieruit volgt in hoofdlijnen de inhoud van onze schoolgids (2019-2023). Een volledig exemplaar is hier te raadplegen.
 

Grondslag

Onze school is een Reformatorische basisschool. Het uitgangspunt voor ons onderwijs wordt gevormd door de Bijbel met de drie formulieren van Enigheid. Onze school gebruikt de Bijbel in de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773.
 

Uitgangspunten

In ons onderwijs komt steeds naar voren dat wij niet alleen een leven hier op aarde hebben, maar dat wij voor de eeuwigheid geschapen zijn. Wij moeten met God verzoend worden. Daarnaast zijn wij verplicht Hem in alles te eren. Wij hebben de taak om ontvangen gegeven en talenten steeds verder te ontwikkelen. Elke leerling is uniek en daar houden we zoveel mogelijk rekening mee.

 

Lesvormen

Op onze school krijgen leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd ongeveer dezelfde leerstof. In de onderbouw ligt de nadruk op het ontdekkend bezig zijn en op het ontwikkelen van (voorbereidend) taal, lezen en rekenen. In de groepen 3, 4 en 5 ligt het accent op het nauwkeurige aanleren van lezen, schrijven, taal en rekenen. In de bovenbouw zijn daarbij ook de zaakvakken geschiedenis, biologie en aardrijkskunde steeds gepaard. De laatste jaren maakt ook ons onderwijs in het Engels een stevige ontwikkeling door. De basisschoolleerling heeft een geschikte leeftijd om veel zaken uit het hoofd te leren!
 

Ouders en Medezeggenschapsraad

Omdat het belangrijk is dat de opvoeding op school en thuis parallel loopt, wordt van de ouders verwacht dat ze een identiteitsverklaring ondertekenen. Bij het eerste en tweede rapport, rond Kerst en Pasen, zijn er contactavonden. Leerkrachten komen graag een keer thuis op bezoek. Elke tweede donderdag van de maand ontvangt de ouders een kort met het laatste nieuws van de Calvijn. Er is op onze school een medezeggenschapsraad waar ouders in betrokken zijn. De protocollen met betrekking tot kindermishandeling, echtscheiding, overlijden, pesten, meerbegaafdheid zijn op school bij de IB-er in te zien. Ook is het mogelijk deze via de mail te verkrijgen.

Voor ouders is er ook de mogelijkheid om lid te worden van de schoolvereniging. Veel ouders zijn op vrijwillige basis bij de school betrokken. Zo wordt er geholpen bij lezen, het uitlenen van boeken, verkeersonderwijs, excursies, etc.
 

Vervoer

Alleen in de gemeente Vijfheerenlanden rijden nog schoolbusjes van taxibedrijf Haars (tel. 0183-632610 / 699098). De ouders in deze gemeenten moeten hiervoor zelf subsidie aanvragen bij hun gemeente. Vragen over het vervoer per schoolbusje kunt u stellen aan dhr. A.J. de Ruiter (tel. 0345-505262). Als u meer dan 6 kilometer van onze school woont en zelf uw kinderen met de auto naar school brengt, kunt u ook bij uw gemeente subsidie aanvragen. 
 

Overblijven

De school regelt het overblijven. De volgende regels zijn van toepassing: